همایش طرح نو آفرین _ ایران هوشمندD
 
 

سمینار و همایش برای شرکت ها جنبه های مختلفی دارد، عموما این تفکر مطرح است که باید همایش و سمینار برگزار نمود و کمتر مسائلی چون حمایت و شرکت در سمینار ها مطرح است. درست است که یکی از راه های بسیار کارا و مفید برای معرفی فعالیت های شرکت برگزاری همایش و سمینار است، اما این همه ی پتانسیل این بخش نیست. بسیار بوده که با حمایت موثر از یک همایش همان اتفاقی برای شرکت افتاده که با برگزاری یک سمینار و همایش بزرگ. آژانس تبلیغات نقش ترمه در این بخش سعی کرده که یک برخورد حرفه ای و تخصصی با مقوله سمینار و همایش داشته باشد تا برای هر شرکتی این زمینه دستاورد داشته باشد.