بیلبوردمیدان فلسطین همدان
میدان فلسطین روبروی فروشگاه رفاه
آوریل 20, 2019
عرشه پل شهرک مدنی همدان
عرشه پل شهرک مدنی
آوریل 20, 2019

عرشه پل بلوار احمدی روشن

 
عرشه پل مدرس همدان

عرشه پل بلوار احمدی روشن به سمت غرب - گنجنامه