رسانه محیطی

تصاویر قدرتی احساسی دارند که نوشته ها یا پیام های شنیداری ندارند. تصاویر به این دلیل قدرتمند هستند که مردم تمایل دارند آنچه را می بینند باور کنند نه آنچه را که می شنوند. با توجه به این که مردم ساعات کمتری در خانه هستند و وقت کمتری را صرف رسانه های سنتی می کنند، مخاطبان تبلیغات محیطی روز به روز بیشتر می شوند و این نوع تبلیغات از حلقه های اصلی تبلیغات به شمار میرود. آمار و ارقام نشانگر آن است که به دلیل بیست و چهار ساعته بودن این نوع تبلیغات مخاطبان این رسانه رو به افزایش بوده و به همین دلیل این نوع خاص رسانه را رسانه تبلیغ محض می توان نامید که دو عنصر اصلی آن تاثیر و جاذبه است . ما از طریق این دو عنصر اصلی سعی بر آن داریم که توجه بیننده را جلب و او را متقاعد به برقراری ارتباط سازیم.به شما این اطمینان را میدهیم که با برنامه ریزی های کارشناسانه، همانجایی که تبلیغات دیگران را میبینید، خود نیز می توانید مورد توجه و دیده شدن قرار بگیرید. تبلیغات محیطی محل درخشش شماست. تبلیغات بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی را نمیتوان نادیده گرفت، شاید شما بتوانید شبکه تلویزیون را تغییر دهید، رادیو را خاموش کنید و مجله را ببندید اما قادر نیستید این نوع تبلیغ را خاموش کرده، ورق بزنید و یا در خیابان از آن روی برگردانید.