پایه بنر چهار راه شریعتی همدان
استرابورد چهار راه شریعتی
می 11, 2019
پایه بنر میدان پژوهش همدان
استرابورد چهار راه پژوهش -شرقی
می 11, 2019

استرابورد میدان پژوهش