پایه بنر میدان جهاد همدان
استرابورد میدان جهاد – شرقی
می 11, 2019
پایه بنر چهاراراه پاستور همدان
استرابورد چهار راه پاستور – جنوبی
می 11, 2019

استرابورد میدان آرامگاه