پایه بنر میدان فردوسی همدان
استرابورد میدان فردوسی
می 11, 2019
پایه بنر میدان قائم همدان
استرابورد میدان قائم – غربی
می 11, 2019

استرابورد میدان آرامگاه