پایه بنر میدان شریعتی همدان
استرابورد میدان شریعتی
می 11, 2019
پایه بنر میدان قائم همدان
استرابورد میدان قائم – جنوبی
می 11, 2019

استرابورد میدان فردوسی