پایه بنر میدان بعثت همدان
استرابورد میدان بعثت – جنوبی
می 11, 2019
پایه بنر میدان فردوسی همدان
استرابورد میدان فردوسی
می 11, 2019

استرابورد میدان شریعتی