پایه بنر میدان پژوهش همدان
استرابورد چهار راه پژوهش -شرقی
می 11, 2019
پایه بنر میدان بعثت همدان
استرابورد میدان بعثت – جنوبی
می 11, 2019

استرابورد میدان بعثت - غرب